Nhạc Với CS

Xin Thành Tâm Sám Hối

27/02/2021 Lượt xem: 37

Con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Dà Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng Mang nặng thù oán sân si, u mê lầm lạc Đường đi không có lối ...